BTR Försäkringsskydd 2024

Grundpaketet

BTR-försäkringens grundpaket för 2024 ingår automatiskt och aktiveras när du löst B-tränarlicensen.
Liksom tidigare kan du även komplettera med tillägg för att motsvara behoven i din verksamhet.

Licensen för B-tränare innehåller 4 grundförsäkringar

Hästdrulle
Försäkringen gäller för licenserad B-tränare. Försäkring gäller även för ägare, tränare, stallpersonal, fodervärd och annan medhjälpare som ansvarar för häst i träning hos B-tränaren och som blir stämd eller får ett ekonomiskt krav till följd av sak eller personskada som hästen har orsakat i samband med travträningsverksamhet. Hästdrulleansvarsskyddet gäller endast för skada orsakad av häst och som inträffar i Sverige i samband med *travträningsverksamhet utförd i Sverige. Om hästen orsakar person eller sakskada är försäkringsbeloppet begränsat till 150 000 kr per skada och totalt per försäkringsår oavsett om skadan orsakats genom vårdslöshet eller inte. Vid sakskada där kravet överstiger 150 000 kr utreds vårdslösheten och därefter regleras skadan enligt omfattning och villkor för Ansvarsförsäkringen.

Olycksfall
Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som drabbar den försäkrade under aktivitet som har samband med travsport samt resa direkt till och från aktivitet. Ersätter bl.a. medicinsk invaliditet, dödsfall, läke-, tand- och resekostnader, rehabilitering och merkostnader.
Försäkringsbeloppet är 1 000 000 kronor för
medicinsk invaliditet.
Försäkringen gäller utan självrisk.

Avbrott
Avbrottsförsäkringen ersätter 75 % av de fasta kostnaderna i din verksamhet vid arbetsoförmåga
på grund av olycksfall. Ersättningen är maximerad till 500 kr per dygnundermaximalt 90dygn.
Försäkringen har en karens på 14 dagar.

Ansvarsförsäkring
När krav kommer mot den försäkrade som överstiger det begränsade försäkringsbeloppet i Hästdrulleansvar ska en normal skadeståndsutredning göras och därefter ska skadan regleras av ansvarsförsäkringen.
Om hästen orsakar person eller sakskada i träning hos B-tränare gäller försäkringen även för ägaren eller någon annan som ansvarar för hästen om denne blir stämd eller får ett ekonomiskt krav som grundas på något som hästen har orsakat.
 
*Med travträningsverksamhet avses träning och därmed förenlig verksamhet som utgör normal skötsel av hästar som utförs av försäkrad.
 
Eftersom hästdrulleansvarsförsäkring och ansvarsförsäkring endast gäller för skador som hästen orsakat, eller skador som inträffat i samband med travsport så är vår rekommendation till alla B-tränare som bedriver verksamhet att se över sitt försäkringsskydd och komplettera med ev. tilläggsförsäkringar.

Medhjälparförsäkring!

Medhjälparförsäkringen är en olycksfallsförsäkring som gäller för medhjälpare till fullvärdig medlem i
B-tränarnas Riksförbund. Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som drabbar den försäkrade under aktivitet som har samband med hästsport samt resa direkt till och från aktivitet. Ersätter bl.a. medicinsk och ekonomisk invaliditet, dödsfall, läke-, tand- och resekostnader, rehabilitering och merkostnader.

Försäkringsbeloppet är 200 000 kr för medicinsk invaliditet respektive 400 000 kr för ekonomisk
invaliditet. Försäkringen gäller utan självrisk.

Tilläggsförsäkringar

BTR 1
Kompletterar och förstärker skyddet i grundpaketet

En företagsförsäkring som kompletterar BTR-
försäkringen till ett skydd som motsvarar
behovet för en mindre tränares verksamhet.

• Försäkrad egendom 150 000 kr
• Ansvarsförsäkring 10 miljoner
• Rättsskydd inklusive skattemål 250 000 kr
• Olycksfall för tillfällig besökare 200 000 kr.

Årspremie: 856 kr

BTR 2
Olycksfall inom travsport

Kan tecknas av dig som inte är medlem i
B-tränarnas Riksförbund. Försäkringen gäller för
medhjälpare som täcker den försäkrades personskada vid olycksfall som inträffar under travsportsaktivitet. Ersätter bl.a. medicinsk invaliditet, dödsfall, läke-, tand- och resekostnader, rehabilitering och merkostnader.
Tecknas per person från 18 till 65 års ålder.
Försäkringsbeloppet är 1 000 000 kr för medicinsk
invaliditet.

Årspremie: 462 kronor

BTR 3
Fritidsolycksfall


Motsvarande skydd som BTR 2, men försäkringen
gäller under fritid. Kan endast tecknas av dig som
är fullvärdig medlem i B-tränarnas Riksförbund.

Tecknas per person från 18 till 65 år för ex. B-
tränare, medhjälpare, familjemedlem.

Årspremie: 712 kronor

BTR 4
Grundpaketet för dig utan licens


Detta tillägg motsvarar den försäkring som ingår
i BTR:s medlemsförsäkring, för licensierade tränare. B-tränare som inte avser att ta ut licens kan skaffa sig samma försäkringsskydd med detta tillägg.
Denna försäkring gäller dock inte under tävling.

Årspremie: 1 346 kronor

BTR 5
Utökad försäkringsbelopp för medhjälparförsäkringen


Försäkringsbelopp: 1 000 000 kr för medicinsk
invaliditet. Kan endast tecknas av dig som är fullvärdig medlem i B-tränarnas Riksförbund.

Årspremie: 312 kronor

Vid försäkringsfrågor, kontakta:

BTR Försäkringsservice:

Tel: 08 515 166 22
Mail: btr@soderbergpartners.se
 
Avtalsansvarig på Söderberg & Partners:
Magnus Karlsson
Mobil: +46 70 926 20 58
magnus.karlsson@soderbergpartners.se
 
Vid skada:
Hästdrulle och Ansvar:
Anmälan görs skriftligen. Skadeanmälan finns att hämta på här >>.
 
Olycksfall och Avbrott:
Ring BTR:s skadeservice på If 0770-820 820 (Tonval med endast 2st val)
 
Övriga skadefrågor:
Ring BTR:s skadeservice på If 0770-820 820
eller
BTR Försäkringsservice 08-515 166 22