Stagar för B-Tränarnas Riksförbund

§ 1 Förbundets namn
Förbundets namn är B-Tränarnas Riksförbund (BTR)

§ 2 Förbundets ändamål
Förbundet har till ändamål att främja medlemmarnas intressen i gemensamma frågor. Härvid skall förbundet enskilt eller i samverkan med övriga riksorganisationer inom travsporten verka för sundhet, kvalité och bredd så att travsportens folkliga förankring kan bibehållas.

Förbundet skall vidare

 • Avge yttranden i frågor rörande travsporten, hästhållningen och medlemmarnas verksamhet i övrigt till departement, verk och myndigheter.
 • Avge yttranden till huvudorganisationen för travsporten i Sverige och andra organ inom travsporten angående reglemente, licensbestämmelser m.m.
 • Representera medlemmarna i travsportens olika organ och utredningar.
 • Initiera, förhandla och arbeta med frågor av gemensamt intresse såsom goda tränings och tävlingsmöjligheter, jämställdhet med övriga grupper inom travsporten, bra villkor för hästhållningen m.m.
 • Stimulera och arbeta med utbildning av medlemmarna i samarbete med föreningar och studieförbund.
 • Lämna service och råd till lokal/regional förening och dess medlemmar.


§ 3 Förbundets organ
Förbundet består av medlemmar anslutna via lokal eller regional förening samt direktanslutna medlemmar.

Förbundets organ är:

 1. Förbundsstämma
 2. Styrelse
 3. Revisorer
 4. Lokala/regionala föreningar


§ 4 Anslutning till huvudorganisation
Förbundet, som är en ideell förening, skall vara ansluten till huvudorganisationen för travsporten i Sverige och följa dess stadgar, reglementen och övriga av dem utfärdade bestämmelser.

§ 5 Medlemskap
Medlemskap i förbundet kan den erhålla som stöder förbundets ändamål samt främjar dess verksamhet.

§ 6 Förbundets styrelse
Förbundets styrelse skall bestå av nio ledamöter och två suppleanter. Styrelsen väljs vid årsstämma. Ordförande, utses av årsstämman, övriga poster inom styrelsen fördelas vid styrelsens konstitution.
Ordförande väljs för en tid av ett år.
Övriga ledamöter och suppleanter väljs för en tid av två år.
Om den tid för vilken styrelseledamot blivit utsedd inte gått till ända, kan den ändå skiljas från uppdraget genom beslut av årsstämma.
Om styrelseledamot entledigas eller avgår av andra skäl åligger det styrelsen att utlysa fyllnadsval vid nästföljande förbundsstämma.
Styrelseledamot skall vara medlem i förbundet.
Mandattiden för ledamöter och suppleanter skall anpassas så att, utöver ordförande, högst fyra ledamöter och en suppleant väljs vid samma årsstämma. Eventuellt fyllnadsval skall inte räknas in i dessa.

§ 7 Förbundsteckning
Tre ledamöter i förbundets styrelse; ordföranden, vice ordföranden och kassören, äger rätt att var för sig teckna förbundet.

§ 8 Styrelsens befogenhet
Styrelse eller ställföreträdare för förbundet får inte förfoga över dess tillgångar, företräda förbundet eller vidta åtgärd utöver vad som beslutats av förbundsstämma.

§ 9 Säte
Förbundet har sitt säte där styrelsen beslutar.

§ 10 Styrelsens åligganden
Det åligger styrelsen att:

 • Verkställa av förbundsstämma fattade beslut.
 • Handha förbundets ekonomiska angelägenheter och därutöver låta föra räkenskaper.
 • Tillsätta för förbundets verksamhet erforderliga kommittéer samt fastställa instruktioner för dessa, liksom för ordförande, sekreterare och kassör.
 • Till årsstämman avgiva årsredovisning för senaste räkenskapsåret, förslag till verksamhetsplan och budget för innevarande räkenskapsår.
 • Besluta om uteslutning av medlem.
 • Arbeta för förbundets ändamål i enlighet med förbundets målsättning och enligt dessa stadgar i övrigt.

§ 11 Styrelsemöten
Styrelsen sammanträder när ordföranden så finner erforderligt eller minst tre ledamöter av styrelsen begär det.
Kallelse skall med föredragningslista i god tid före sammanträdet tillställas ledamöter och suppleanter. Vid ordinarie ledamots frånvaro, vilket han är skyldig att anmäla, inträder suppleant.
Suppleant som inte tjänstgör för ordinarie ledamot äger delta i förhandlingarna men inte i besluten.
Styrelsens ledamöter är berättigade till ersättning enligt på årsstämma fastställda grunder.
Styrelsen är beslutsför då minst fem ledamöter är närvarande. Beslut inom styrelsen fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder, dock sker vid personval avgörandet genom lottning.
Omröstning sker öppet.
Styrelsens protokoll justeras, förutom av ordföranden, av en av styrelsen utsedd protokollsjusterare.

§ 12 Verksamhets- och räkenskapsår
Förbundets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. 1 januari t.o.m. 31 december.
Styrelsens årsredovisning skall senast den 15 februari överlämnas till förbundets revisor.

§ 13 Revision
Styrelsens förvaltning och förbundets räkenskaper skall årligen granskas av en på årsstämma utsedd auktoriserad revisor. För revisorer utses två suppleanter.
Revisor skall senast 15 mars avgiva berättelse över sin granskning.

§ 14 Delegater
Medlemmar utövar sin rösträtt i förbundets angelägenheter genom en delegat på förbundsstämma.
Varje lokal/regional förening samt de direktanslutna representeras av en delegat per varje påbörjat 50-tal medlemmar, dock högst fyra (4) delegater. Antal delegater baseras på medlemsantalet som gällde vid föregående verksamhetsårs slut.
Delegater utses av lokal/regional förening.
Direktansluten medlem kan anmäla sitt intresse till förbundet att delta som delegat vid förbundsstämma. De direktanslutna tilldelas fem (5) delegater, om fler medlemmar än antalet tilldelade delegater anmäler sig från de direktanslutna utses dessa delegater efter lottning.

§ 15 Kallelse till förbundsstämma
Årligen avhållas under april månad på dag som styrelsen bestämmer en ordinarie förbundsstämma, benämnd årsstämma.
För behandling av visst ärende skall extra förbundsstämma hållas när styrelsen finner det erforderligt eller då minst tio procent av medlemmarna med rösträtt skriftligen med angivande av anledning så begär. I ärende, som skall behandlas på sådan extra förbundsstämma har
styrelsen att avgiva utlåtande.
Kallelse till förbundsstämma med delegatfördelning skall avsändas senast sex veckor före årsstämma och till extra förbundsstämma senast fyra veckor före stämman.
Kallelsen skall avsändas skriftligen till samtliga lokala/regionala föreningar och samtidigt anslås på förbundets hemsida.
Senaste tre veckor före förbundsstämma skall delegater vara anmälda till förbundet.
Senast två veckor före förbundsstämma skall föredragslista sändas ut till delegaterna, upptagande de ärenden som skall behandlas på stämman. I kallelse till extra förbundsstämma skall angivas det ärende som föranlett stämmans sammankallande. På extra förbundsstämma får endast det ärende som angetts i kallelse till stämman behandlas.
Motion till årsstämma skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsstämman. Till extra förbundsstämma kan inga motioner lämnas.

§ 16 Förbundsstämma
Förbundsstämma hålls på ort som styrelsen bestämmer.
Protokollet justeras av ordföranden och två protokollsjusterare.
Vid förbundsstämma har varje närvarande delegat en röst.
Rösträtt kan inte utövas genom fullmakt.
Medlem kan närvara vid förbundsstämma efter anmälan till förbundet men äger inte rätt delta i beslut.
Omröstning sker i enlighet med stämmans mening med enkel röstövervikt.
Beslut kan inte fattas mot dessa stadgar.
Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Vid personval sker avgörandet genom lottning.
Ledamot av styrelsen äger icke rätt att delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken ledamoten är ansvarig och inte heller i val av revisorer.

§ 17 Årsstämma
Vid årsstämma skall minst följande ärenden förekomma:
 1. Öppnande av stämman
 2. Fastställande av dagordning
 3. Upprättande av röstlängd
 4. Val av ordförande och sekreterare vid stämman
 5. Val av justeringspersoner, tillika vid behov fungerande som valkontrollanter
 6. Fråga om stämmans behöriga utlysande
 7. Behandling av styrelsens årsredovisning för senaste verksamhetsåret
 8. Revisorernas berättelse av samma tid
 9. Fastställande av resultat och balansräkning samt disposition av tillgängliga vinstmedel
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar
 11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhetsår
 12. Beslut om årsavgift till förbundet
 13. Val av ordförande
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisor och revisorssuppleanter
 16. Val av valberedning
 17. Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till stämman eller motion från enskild medlem eller lokalförening.
Ärende som inte är upptagna på föredragningslistan får inte föras till beslut.

§ 18 Medlemsavgifter
Medlem erlägger årsavgift med belopp som fastställs av årsstämman två år i förväg.
Årsavgift betalas till respektive lokal/regional förening och inlevereras till förbundet årligen före 1 april. Avgiften baseras på antalet medlemmar som gällde vid föregående verksamhetsårs slut. Årsavgift kan också betalas direkt till förbundet om medlemskap i lokal/regional förening saknas, så kallad Direktansluten medlem.
Erlagda avgifter återbetalas icke.
Lokal/regional förening skall löpande till förbundet skicka in aktuell medlemsförteckning med kontaktuppgifter för varje medlem.

§ 19 Lokal/regional förening
Lokal/regional förening som önskar att företräda BTR lokalt/regionalt skall ansöka om detta till förbundet. Ansökan skall minst innehålla stadgar, protokollsutdrag från styrelsemöte eller stämma som visar beslut om ansökan, medlemsförteckning över de medlemmar som man avser att ansluta till BTR, kontaktuppgifter mot BTR.
Förbundets styrelse prövar ansökan och fastställer inträdesvillkor.

§ 20 Uteslutning av medlem
Medlem som icke uppfyller förbundets målsättning, som bryter mot gällande reglementen inom travsporten eller i övrigt missbrukar sin ställning som tränare kan uteslutas.
Före beslut om uteslutning måste medlem ges tillfälle att yttra sig, gör inte medlem detta inom begärd tid anses medlemmen utesluten.

§ 21 Utträde ur förbundet
Medlem som underlåtit att erlägga stipulerade avgifter inom en månad efter den dag, då påminnelse med anmodan om betalning utsänts, anses utträtt ur förbundet vid utgången av det år avgifterna gäller.

§ 22 Stadgeändring och upplösning
Beslut om ändring av dessa stadgar och upplösning av förbundet är inte giltigt med mindre än att beslutet fattats vid två på varandra följande stämmor varav minst en årsstämma och vid den stämma som sist hålls, beslutats av minst två tredjedelar av de röstande. Kallelse till sista
stämman kan inte ske innan första stämman hållits.

§ 23 Överskott vid upplösning
Stämma som slutgiltigt upplöser förbundet, beslutar även om disposition av dess egendom.
Denna må under inga omständigheter fördelas bland medlemmarna.

§ 24 Giltighetstid
Dessa stadgar träder i kraft fr.o.m. årsstämman 2014.
 

Ladda hem